زمهریر نبودنت ... . آرزوهایت بزرگ بود... و من بسیار کوچک. تو بال برای پرواز خواسته بودی من زمین گیرت کرده بودم با این همه فراموشم مکن وقتی کنار من هستی و در آسمان آرزوهایت پرواز میکنی. tag:http://30gar-qam.mihanblog.com 2020-07-05T07:07:15+01:00 mihanblog.com امروز کفش ها را دور انداختم 2017-03-28T03:20:08+01:00 2017-03-28T03:20:08+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/917 فاطمه اسدی ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ: ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺧﺮﻳﺪﻡ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻧﮑﺮﺩ، ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ.ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ، ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ، ﺩﺭﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ.ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ. ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ.ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ. ﻧﺒ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ: ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺧﺮﻳﺪﻡ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻧﮑﺮﺩ، ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ، ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ، ﺩﺭﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ.
ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ. ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ.

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ حملش ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﻮﺩ. ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ کفش ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ!

]]>
گذشته را پاک کنید 2017-03-28T03:17:11+01:00 2017-03-28T03:17:11+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/916 فاطمه اسدی پاک کنید گذشتهء تمام شده را. اگر عکسی دارید که شمارا به عمق گذشته بر میگرداند..اگر نوشته ای از رفته ها دارید..اگر گلی خشک شده در گلدان گوشه اتاق شمارا ساعتها به رویاهای دور تمام شده میکشاند..پاک کنید!!!!گذشته ای که تورا متوقف میکند مانع از جریان انرژیهای جدید است.پاک کنید انرژیهای صرف شده و تمام شده را..راه را برای انرژیهای تازه باز کنید.برای رویاهای تازهآدمهای تازهراه را برای زندگی تازه تر باز کنید پاک کنید 
گذشتهء تمام شده را. 
اگر عکسی دارید که شمارا به عمق گذشته بر میگرداند..اگر نوشته ای از رفته ها دارید..اگر گلی خشک شده در گلدان گوشه اتاق شمارا ساعتها به رویاهای دور تمام شده میکشاند..

پاک کنید!!!!

گذشته ای که تورا متوقف میکند مانع از جریان انرژیهای جدید است.
پاک کنید انرژیهای صرف شده و تمام شده را..
راه را برای انرژیهای تازه باز کنید.
برای رویاهای تازه
آدمهای تازه
راه را برای زندگی تازه تر باز کنید

]]>
... 2017-03-28T03:14:41+01:00 2017-03-28T03:14:41+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/915 فاطمه اسدی سیاره ى ما دیگر نیازى به آدم هاى موفق ندارد! این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح جو، درمانگر، ناجى، قصه گو و عاشق است.  سیاره ى ما دیگر
 نیازى به آدم هاى موفق ندارد! 
این سیاره به شدت نیازمند 
افراد صلح جو، درمانگر، ناجى، قصه گو و عاشق است. 

]]>
داستان کوتاه 2017-03-28T03:12:47+01:00 2017-03-28T03:12:47+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/914 فاطمه اسدی گویند شیری درجنگل مریض بود. روباهی نزد او رفت و به او گفت: شفای سلطان در این است که یک گور خر شکار کنی و من با روده گور خر شما را مداوا می کنم . شیر گور خری را شکار کرد و شکم آن را پاره کرد. روباه مکار با روده گور خر، شیر را محکم بست. خورشید که بالا آمد، در اثر گرما روده خشک می شد و به شیر فشار می آمد و نعره می کشید . موشی نزد شیر رفت و گفت: من می توانم ترا نجات دهم . او شروع به خوردن روده کرد. شیر آزاد شد ،ولی از آن جنگل فرار کرد. اهالی جنگل علت را پرسیدند. شیر گفت: در جایی که روباه ببندد و موش نقطه ی آغاز 2016-10-25T03:05:00+01:00 2016-10-25T03:05:00+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/913 فاطمه اسدی تا پیش از کشفِ عددِ صفر، بشر گمان می‌کرد که عددِ یک، ابتدای هر چیز است. قرن‌ها طول کشید تا بفهمد که صفر هم ابتدای چیزی نیست و همیشه همه‌چیز خیلی پیش‌تر از آن شروع می‌شود که نقطه‌ی آغاز است... "وردی که بره ها میخوانند" رضا قاسمی به ما بپیوندید : Https://telegram.me/zamharir1 تا پیش از کشفِ عددِ صفر، بشر گمان می‌کرد که عددِ یک، ابتدای هر چیز است. قرن‌ها طول کشید تا بفهمد که صفر هم ابتدای چیزی نیست و همیشه همه‌چیز خیلی پیش‌تر از آن شروع می‌شود که نقطه‌ی آغاز است...

"وردی که بره ها میخوانند"

رضا قاسمی

به ما بپیوندید :

Https://telegram.me/zamharir1

]]>
ادب 2016-10-20T09:41:00+01:00 2016-10-20T09:41:00+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/912 فاطمه اسدی ادب مدرک نیست! ادب یعنی به همسرت امنیت به فرزندانت محبت به پدر و مادرت خدمت و به دوستانت شادی راهدیه کنی برای جامعه نعمتی باشی و هرکجا و در هر لباسی و هر پستی که هستی انسان باشی . به کانال زمهریر بپیوندید ادب مدرک نیست! ادب یعنی به همسرت امنیت به فرزندانت محبت به پدر و مادرت خدمت و به دوستانت شادی راهدیه کنی برای جامعه نعمتی باشی و هرکجا و در هر لباسی و هر پستی که هستی انسان باشی .


به کانال زمهریر بپیوندید

]]>
لینک کانال زمهریر 2016-10-19T05:28:05+01:00 2016-10-19T05:28:05+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/911 فاطمه اسدی درود دوستان و بازدیدکنندگان گرامی ،کانال زمهریر با هدف ایجاد محیطی ادبی_فرهنگی پذیرای حضور شما عزیزان است .سپاس فراوان.زمهریر ... درود دوستان و بازدیدکنندگان گرامی ،
کانال زمهریر با هدف ایجاد محیطی ادبی_فرهنگی پذیرای حضور شما عزیزان است .
سپاس فراوان.

زمهریر ...
]]>
آدمها 2016-10-19T04:50:21+01:00 2016-10-19T04:50:21+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/910 فاطمه اسدی آدمها مثل کتابند از روی بعضی باید مشق نوشت وآموختاز روی بعضی باید جریمه نوشت و عبرت گرفت،بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت،و بعضی هارا باید چندبار خواند تا معنیشان را فهمید... آدمها مثل کتابند از روی بعضی باید مشق نوشت وآموخت
از روی بعضی باید جریمه نوشت و عبرت گرفت،
بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت،
و بعضی هارا باید چندبار خواند تا معنیشان را فهمید...
]]>
فرهنگ 2016-10-19T04:44:50+01:00 2016-10-19T04:44:50+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/909 فاطمه اسدی برای کشتن یک جامعه روشی ساده به کار گیرید : بر فرهنگ آنان تمرکز کنید،ابتدا کتاب را از آنان بگیرید و بعدسرشان را درون تلوزیون فرو کنید ...کارل_پوپر برای کشتن یک جامعه روشی ساده به کار گیرید : 
بر فرهنگ آنان تمرکز کنید،
ابتدا کتاب را از آنان بگیرید و بعد
سرشان را درون تلوزیون فرو کنید ...
کارل_پوپر
]]>
چقدر زود دیر می شود ... 2016-07-12T00:24:40+01:00 2016-07-12T00:24:40+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/908 فاطمه اسدی حرف های ما هنوز نا تمام ...تا نگاه می کنی :وقت رفتن استباز هم همان حکایت همیشگی !پیش از اینکه با خبر شویلحظه ی عظیمت تو ناگزیر می شودآی ... ای دریغ و حسرت همیشگیناگهانچقدر زوددیر می شود !قیصر امین پور. حرف های ما هنوز نا تمام ...


تا نگاه می کنی :
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی !


پیش از اینکه با خبر شوی

لحظه ی عظیمت تو ناگزیر می شود


آی ... ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان
چقدر زود
دیر می شود !


قیصر امین پور.
]]>
بعد از تو 2016-07-12T00:21:23+01:00 2016-07-12T00:21:23+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/907 فاطمه اسدی از حلق ماهی های تُنگ ،آب خوشی پایین نرفتبعد از تو اقیانوس هم تسکین ماهی ها نشد محمود اعظمی از حلق ماهی های تُنگ ،
آب خوشی پایین نرفت

بعد از تو اقیانوس هم 
تسکین ماهی ها نشد 


محمود اعظمی
]]>
ولی... 2016-06-01T00:43:34+01:00 2016-06-01T00:43:34+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/906 فاطمه اسدی چه مغرورم!ولے آنقدر زنجیرم به احساسمکه تا رد مےشوے کج مے کنم سمتِ تو راهم را... چه مغرورم!ولے آنقدر زنجیرم به احساسم

که تا رد مےشوے کج مے کنم سمتِ تو راهم را...
]]>
دور از من 2016-06-01T00:35:16+01:00 2016-06-01T00:35:16+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/905 فاطمه اسدی دور از منی و فاصلهبسیارودلم تنگ ،باید کهنسیمی برساند خبرت را.... دور از منی و فاصله

بسیارودلم تنگ ،باید که

نسیمی برساند خبرت را.... ]]>
یک نفر نیست بپرسد 2016-05-02T01:28:55+01:00 2016-05-02T01:28:55+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/904 فاطمه اسدی سالها رفت و هنوزیک نفر نیست بپرسد از منکه تو از پنجره عشق چه ها می خواهیصبح تا نیمه ی شب منتظریهمه جا می نگریگاه با ماه سخن می گوییگاه با رهگذرانخبر گمشده ای می جوییراستی گمشده ات کیست؟کجاست؟ سالها رفت و هنوز
یک نفر نیست بپرسد از من
که تو از پنجره عشق چه ها می خواهی
صبح تا نیمه ی شب منتظری
همه جا می نگری
گاه با ماه سخن می گویی
گاه با رهگذران
خبر گمشده ای می جویی
راستی گمشده ات کیست؟
کجاست؟ ]]>
پس از تو حال من خوب است 2016-05-02T01:26:57+01:00 2016-05-02T01:26:57+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/903 فاطمه اسدی پس از تو حال من خوب است؛ یک تصویر می خواهی؟شبیه ساعتی بعد از وقوع زلزله در بَم پس از تو حال من خوب است؛ یک تصویر می خواهی؟

شبیه ساعتی بعد از وقوع زلزله در بَم ]]>
بعد از این اقرار 2016-05-02T01:21:37+01:00 2016-05-02T01:21:37+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/902 فاطمه اسدی دوستت دارم زیاد ، اما نمی گویم به تــــــو! چون که عاشق بعد از این اقرار تنها می شود .... دوستت دارم زیاد ، 

اما نمی گویم به تــــــو! 


چون که عاشق بعد از این اقرار 

تنها می شود .... ]]>
زن 2016-04-30T02:18:01+01:00 2016-04-30T02:18:01+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/901 فاطمه اسدی بچہ ڪہ بودم فڪر مے ڪردم زنها فقط مادران خوبے هستندنمے دانستم بهانہ بازگشت سربازان از جنگیا بالا رفتن پرچمهاے صلحیا پارو زدنهاے قایقرانان در امواج سهمگینیا خلق بهترین شعرهاے عاشقانہ جهانبہ شوق دیدن لبخند" زن" است بچہ ڪہ بودم 
فڪر مے ڪردم زنها فقط مادران خوبے هستند
نمے دانستم 
بهانہ بازگشت سربازان از جنگ
یا بالا رفتن پرچمهاے صلح
یا پارو زدنهاے قایقرانان در امواج سهمگین
یا خلق بهترین شعرهاے عاشقانہ جهان
بہ شوق دیدن لبخند" زن" است
]]>
می خواهمت 2016-04-30T02:15:50+01:00 2016-04-30T02:15:50+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/900 فاطمه اسدی قایق قسمت اگردور کند از تو مرارود... را سمت توبر عکس شنا خواهم کرد قایق قسمت اگر
دور کند از تو مرا

رود... را سمت تو
بر عکس شنا خواهم کرد]]>
بعد از تو ... 2016-04-30T02:13:44+01:00 2016-04-30T02:13:44+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/899 فاطمه اسدی دو جین کار سرم ریخته..!!اول باید خورشید را به آسمان سوزن کنم...و بعد منت ماه را بکشم تا به شب برگردد...سپس بادها را هل بدهم تا دوبارهوزیدن بگیرند...و آنقدر با گل ها حرف بزنم تا به یادآورند روزی زیبا بوده اند...بعد از تو...........این دنیا یک عمر کار داردتا دوباره دنیا شود..!! دو جین کار سرم ریخته..!!

اول باید خورشید را به آسمان 
سوزن کنم...
و بعد منت ماه را بکشم تا به شب 
برگردد...
سپس بادها را هل بدهم تا دوباره
وزیدن بگیرند...
و آنقدر با گل ها حرف بزنم تا به یاد
آورند روزی زیبا بوده اند...

بعد از تو...........
این دنیا یک عمر کار دارد
تا دوباره دنیا شود..!! ]]>
عقرب عاشق 2015-11-08T17:44:00+01:00 2015-11-08T17:44:00+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/898 فاطمه اسدی دم به کله می کوبد و شقیقه اش دو شقه می شود بی آنکه بداند حلقه آتش را خواب دیده است ... عقرب عاشق "حسین پناهی" دم به کله می کوبد و شقیقه اش دو شقه می شود

بی آنکه بداند حلقه آتش را خواب دیده است ...

عقرب عاشق

"حسین پناهی"

]]>
سیرم ز عمر خود ... 2015-10-12T12:19:31+01:00 2015-10-12T12:19:31+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/897 فاطمه اسدی ]]> ای عشق... 2015-10-12T12:10:07+01:00 2015-10-12T12:10:07+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/896 فاطمه اسدی 1111 ]]> خوشا به من 2015-09-17T06:40:49+01:00 2015-09-17T06:40:49+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/895 فاطمه اسدی خوشا که قامتم رسد به میوی خیال تو ... خوشا که قامتم رسد به میوی خیال تو ...

456 ]]>
بــی تو 2015-09-17T06:36:50+01:00 2015-09-17T06:36:50+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/894 فاطمه اسدی بــی تو ، زنـدگی ، تلاش بی معنایی برای نمردن است ... بــی تو ،
زنـدگی ،
تلاش بی معنایی برای نمردن است ... ]]>
... 2015-09-17T06:34:18+01:00 2015-09-17T06:34:18+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/893 فاطمه اسدی ]]> کاش چون پاییز بودم 2015-09-17T06:31:38+01:00 2015-09-17T06:31:38+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/892 فاطمه اسدی کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز خاموش وملال انگیز بودم. برگهای آرزوهایم , یکایک زرد می شد, آفتاب دیدگانم سرد می شد, آسمان سینه ام پر درد می شد. وه ... چه زیبا بود, اگر پاییز بودم, وحشی و پر شور ورنگ آمیز بودم, کاش چون پاییز بودم
کاش چون پاییز خاموش وملال انگیز بودم.
برگهای آرزوهایم , یکایک زرد می شد,
آفتاب دیدگانم سرد می شد,
آسمان سینه ام پر درد می شد.
وه ... چه زیبا بود, اگر پاییز بودم,
وحشی و پر شور ورنگ آمیز بودم,

رد پایی در مه ]]>
به عشق تو پیر می شوم ... 2015-09-17T06:28:13+01:00 2015-09-17T06:28:13+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/891 فاطمه اسدی تمام دنیا ، محله‏ ی کوچکی ‏ست که تو در آن متولد می شوی ! و من ، میان بازیِ بچه ‏های محله ، به عشق تو پیر می شوم ... تمام دنیا ،
محله‏ ی کوچکی ‏ست
که تو در آن متولد می شوی !
و من ،
میان بازیِ بچه ‏های محله ،
به عشق تو پیر می شوم ... ]]>
فقط با تو پروانه می شوم ... 2015-09-17T06:24:55+01:00 2015-09-17T06:24:55+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/890 فاطمه اسدی نمیدانم چرا ، از بین این همه آدم ، فقط به تو پیله کرده ام ! شاید ، فقط با تو پروانه می شوم ... نمیدانم چرا ،
از بین این همه آدم ،
فقط به تو پیله کرده ام !
شاید ،
فقط با تو پروانه می شوم ...رد پایی در مه ]]>
این روزها ... 2015-08-28T06:54:18+01:00 2015-08-28T06:54:18+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/889 فاطمه اسدی ایـن روزهـا ، بـیشـتـر از هـمـه شـعـر مـیخـوانـم بـایـد مـطـمـئن شـوم قـبـل از مـن ، تـو را نســروده بـاشـنـد ! ایـن روزهـا ،
بـیشـتـر از هـمـه شـعـر مـیخـوانـم
بـایـد مـطـمـئن شـوم قـبـل از مـن ،
تـو را نســروده بـاشـنـد !


]]>
عشق... 2015-08-26T04:19:59+01:00 2015-08-26T04:19:59+01:00 tag:http://30gar-qam.mihanblog.com/post/888 فاطمه اسدی مثل موصل شده اشغال دلم در دستت عشق بی رحم تر از داعش و تکفیری بود . . .
مثل موصل شده اشغال دلم در دستت
عشق بی رحم تر از داعش و تکفیری بود
.
.
.
اتاق زیر شیروونی دختر،پسرای بارووووووونی
]]>