تبلیغات
زمهریر نبودنت ... . - عاشقانه ها
من مرده ام و فقط با بوسه تو جان میگیرم،منتظر چه هستی؟معجزه کن با لبهایت